RPMA1 - Kalatea

Title
Przejdź do treści


RPMA1
RPMA1
Projekt Edukacja, certyfikacja, kwalifikacja - szkolenia komputerowe i językowe dla mieszkańców województwa mazowieckiego w wieku 25 lat i więcej" nr RPMA.10.02.00-IP.01-14-d022/19Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.2 Upowszechnienie kompetencji kluczowych wśród osób dorosłych

Nazwa projektodawcy: KALATEA Sp. z o.o.


UWAGA!!! Zajęcia językowe - Prześlij skan dokumentacji rekrutacyjnej na mail kursy.efp@gmail.com


1. Główne założenia projektu

Grupa docelowa: 492 osób (260 kobiet, 232 mężczyzn) w wieku 25 lat i więcej, zamieszkałych w rozumieniu Kodeksu Cywilnego w województwie mazowieckim, z własnej inicjatywy zainteresowanych nabyciem kwalifikacji cyfrowych lub językowych, którzy nie uczestniczą we wsparciu Long Life Learning (LLL) oferowanym w tożsamym zakresie w ramach RPO WM2014 – 2020. Minimum 30% grupy docelowej to mieszkańcy obszarów wiejskich (148 osób: 78K, 70M), minimum 60% osób o niskich kwalifikacjach (296 osób: 156K, 140M), minimum 30% to osoby w wieku 50+ (148 osób: 78K, 70M).

Cel główny: Celem głównym Projektu jest uzyskanie kwalifikacji cyfrowych lub językowych przez 345 osób (182 K, 163 M) w wieku 25 lat i więcej (104 osoby w wieku 50 lat i więcej), w tym 208 osób o niskich kwalifikacji, zamieszkałych w województwie mazowieckim (w tym 104 osoby zamieszkałe na obszarach wiejskich), które nie uczestniczyły we wsparciu Long Life Learning (LLL) oferowanym w tożsamym zakresie w ramach RPO WM 2014–2020, spośród 492 uczestników projektu (UP), w terminie 1.11.2021-31.10.2022 przez szkolenia komputerowe i kursy językowe zakończone formalnie wynikiem oceny i walidacji.

Cele szczegółowe Projektu:

 1. Uzyskanie kwalifikacji cyfrowych przez 168 osób w wieku 25 lat i więcej (91K, 77M, 101 osób o niskich kwalifikacjach, 51 osób w wieku 50 lat i więcej, 51 osób zamieszkałych na obszarach wiejskich), spośród 240 UP objętych szkoleniami ICT
 2. Uzyskanie kwalifikacji językowych na pełnym poziomie biegłości języka zgodnie z ESOKJ przez 177 osób w wieku 25 lat i więcej (91K,86M, 107 osób o niskich kwalifikacjach, 53 osoby w wieku 50 lat i więcej, 53 osoby zamieszkałe na obszarach wiejskich) spośród 252 UP objętych kursami języka, przez kursy j. angielskiego lub j. niemieckiego lub j. francuskiego.

Działania: szkolenia komputerowe, kursy j. angielskiego, j. niemieckiego i j. francuskiego.

Szkolenia komputerowe: szkolenia w tym obszarze będą realizowane w formie 20 szkoleń x 128h lekcyjnych średnio po 12 osób w grupie (minimum 10 osób, maksimum 14 osób), warunkiem rozpoczęcia zajęć w danej grupy jest zebranie minimum 10 osób; wymiar i liczebność grupy są adekwatne do wiedzy i umiejętności UP; skonsultowane z trenerami i egzaminami ECDL; będzie uwzględniony zakres i cel kursu - uzyskanie kwalifikacji cyfrowych poprzez certyfikację), łącznie 2560 godzin, 240osób

Kursy języka angielskiego: szkolenia w tym obszarze będą realizowane w formie 13 kursów x 4 semestry x 60 h lekcyjnych średnio po 12 osób w grupie (minimum 10 osób, maksimum 14 osób), warunkiem rozpoczęcia zajęć w danej grupy jest zebranie minimum 10 osób; wymiar i liczebność grupy są adekwatne do wiedzy i umiejętności UP; skonsultowane z trenerami; będzie uwzględniony zakres i cel kursu - uzyskanie kwalifikacji językowych poprzez certyfikację), łącznie 156 osób. Na koniec kursu, przy min. 80% frekwencji UP otrzymają zaświadczenie o ukończeniu kursu. Każdy UP będzie mógł podejść do egzaminu zewnętrznego przeprowadzonego przez podmiot akredytowany w ramach wybranej certyfikacji, np. TOIEC, TELC. Pozytywny wynik egzaminu językowego pozwoli UP uzyskać kwalifikacje językowe.

Kursy języka niemieckiego: szkolenia w tym obszarze będą realizowane w formie 6 kursów x 4 semestry x  60h lekcyjnych średnio po 12 os./gr (min 10os, max 14os, warunkiem rozpoczęcia zajęć w danej grupy jest zebranie minimum 10os; wymiar i liczebność grupy są adekwatne do wiedzy i umiejętności UP; skonsultowane z trenerami; będzie uwzględniony zakres i cel kursu - uzyskanie kwalifikacji językowych poprzez certyfikację), łącznie 72os. Na koniec kursu, przy min. 80%frekwencji UP otrzymają zaświadczenie o ukończeniu kursu. Każdy UP będzie mógł podejść do egzaminu zewnętrznego przeprowadzonego przez podmiot akredytowany w ramach wybranej certyfikacji, np. ZDAF. Pozytywny wynik egzaminu językowego pozwoli UP uzyskać kwalifikacje językowe.

Kursy j. francuskiego: szkolenia w tym obszarze będą realizowane w formie 2 kursów x 4 semestry x 60h lekcyjnych średnio po 12os./gr (min 10os, max 14os, warunkiem rozpoczęcia zajęć w danej grupy jest zebranie minimum 10os; wymiar i liczebność grupy są adekwatne do wiedzy i umiejętności UP; skonsultowane z trenerami; będzie uwzględniony zakres i cel kursu - uzyskanie kwalifikacji językowych poprzez certyfikację), łącznie 24os. Na koniec kursu, przy min. 80%frekwencji UP otrzymają zaświadczenie o ukończeniu kursu. Każdy UP będzie mógł podejść do egzaminu zewnętrznego przeprowadzonego przez podmiot akredytowany w ramach wybranej certyfikacji, np. DELF, DALF. Pozytywny wynik egzaminu językowego pozwoli UP uzyskać kwalifikacje językowe.

Rezultaty:
Liczba osób w wieku 50 lat i więcej – 104,
Liczba osób w wieku 25 lat i więcej – 345,
Liczba osób o niskich kwalifikacjach - 208,
Liczba osób zamieszkałych na obszarach wiejskich, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu – 104.
2. Rekrutacja

Rekrutacja będzie w formie otwartej, w całym Województwie Mazowieckim (ze szczególnym uwzględnieniem terenów wiejskich), w terminach:
 • kursy j. angielski: 1-10.2021;
 • kursy j. niemieckiego: 2-12.2021;
 • kursy j. francuskiego: 3.2021 i 8.2021
 • szkolenia TIK: 1.2021-8.2022;

Etapy rekrutacji:

 • przygotowanie dokumentacji rekrutacyjnej
 • promocja Projektu ukierunkowana na wsparcie naboru,
 • przyjmowanie Zgłoszeń do poszczególnych grup (weryfikacja kryteriów rekrutacji i kwalifikacji do Projektu, ustalanie list podstawowych i rezerwowych UP i podpisywanie umów uczestników w Projekcie)

Kryteria rekrutacji, niedyskryminacyjne, będą weryfikowane odrębnie w ramach puli miejsc dla K i M pod warunkiem prawidłowości wypełnienia formularzu rekrutacyjnego i złożenia wymaganych oświadczeń:

Obowiązkowe

 • wiek 25 lat i więcej /oświadczenie, PESEL,
 • miejsce zamieszkania w województwie mazowieckim /oświadczenie,
 • uczestnictwo w Projekcie z własnej inicjatywy/oświadczenie,
 • nieuczestniczenie we wsparciu LLL oferowanym w tożsamym zakresie w ramach RPO WM 2014 – 2020/oświadczenie,
 • brak certyfikacji w obszarze TIK/j. ang./niem./fr. tożsamej z oferowaną w Projekcie, na który zgłasza się kandydat/oświadczenie,
 • certyfikat językowy na poziomie B1/C w przypadku zgłoszenia na kurs na poziomie B2 i wyższy/ kopia certyfikatu,
 • certyfikacja w obszarze TIK poświadczające poziom śr. zaawansowany umiejętności komputerowych w przypadku zgłoszenia na poziomy wyższe,
 • oświadczenie o gotowości podjęcia zatrudnienia po zakończeniu udziału w Projekcie w przypadku osób z uprawnieniami emerytalnymi/rentowymi/oświadczenie,
 • oświadczenie o braku związku udziału w projekcie z prowadzoną działalnością gospodarczą/oświadczenie (os. prowadzące działalność gospodarczą).

Dodatkowe, punktowane

 • miejsce zamieszkania na obszarach wiejskich – 8 punktów, weryfikowane oświadczeniem,
 • wiek 50 lat i więcej – 6 punktów, weryfikowane oświadczeniem oraz nr PESEL,
 • niskie wykształcenie, poziom ISCED 0-1 – 5 punktów, ISCED 2 – 4 punkty, ISCED 3 – 3 punkty, weryfikowane oświadczeniem,
 • niepełnosprawność znaczna – 3 punkty, umiarkowana – 2 punkty, lekka – 1 punkt – weryfikowane na podstawie orzeczenia o niepełnosprawności, orzeczenia lub opinii o stanie zdrowia,
 • brak zatrudnienia – 2 punkty, weryfikowane oświadczeniem.

W przypadku równej liczby punktów u 2/więcej kandydatów Wnioskodawca zastosuje kolejność zgłoszeń. W oparciu o pozytywną weryfikację kryteriów formalnych i dostępu, liczby punktów za kryteria dodatkowe utworzone zostaną listy podstawowe (po 12 os odrębnie na każde szkol/kurs) i rezerwowe (pozostałe osoby; nabór możliwy w przypadku wypadnięcia z Projektu osoby z liczbą godzin do momentu zrealizowania 20% zajęć w szkoleniach ICT lub danego semestru j. obcego).

Wnioskodawca będzie prowadził monitoring rekrutacji pod kątem zachowania równości szans i niedyskryminacji kobiet i mężczyzn, osób z niepełnosprawnością.

Kontakt

Koordynator ds. rekrutacji i organizacji zajęć językowych
Michał Komorek
Tel.: 791 590 730

Koordynator projektu
Michał Karlikowski
Tel.: 513 121 292

KALATEA Sp. z o.o., ul. Klimczaka 8 lok 27, 02-797 Warszawa
mail@kalatea.eu, +48 503-041-374, +48 513-121-292, fax: +48 22 355-23-69
NIP 9223012140, REGON 060623148
Wróć do spisu treści