LUBL 1 - Kalatea

Title
Przejdź do treści


LUBL 1
PROJEKT LUBL 1
Projekt pt. „Własna firma – włącz się zawodowo!” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany na podstawie umowy nr 34/RPLU.09.03.00-06-0061/16-00 przez Kalatea Sp. z o.o. w partnerstwie z Prywatne Przedsiębiorstwo Obsługi Regionów Zdzisław Kochanowicz oraz Fundacja na rzecz integracji zawodowej, społecznej oraz rozwoju przedsiębiorczości VIA.

Projekt realizowany jest w okresie od 01.04.2017 r. do 31.12.2018 r. na terenie województwa lubelskiego, na obszarach wiejskich (o małej gęstości zaludnienia).

Projekt skierowany jest do 75 osób fizycznych (45 kobiet, 30 mężczyzn) w wieku 30 lat i więcej, zamieszkałych w województwie lubelskim, pozostających bez pracy (bezrobotnych i biernych zawodowo), zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą oraz należących do co najmniej jednej z wymienionych grup:
 • kobiety lub,
 • osoby w wieku powyżej 50 roku życia lub,
 • osoby niepełnosprawne lub,
 • osoby długotrwale bezrobotne lub,
 • osoby o niskich kwalifikacjach

Tylko ww. grupy priorytetowe otrzymają wsparcie w postaci dotacji bezzwrotnych.

Ponadto wśród uczestników Projektu mogą być osoby odchodzące z rolnictwa planujące rozpocząć prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej, które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, co oznacza, iż należą co najmniej do jednej z ww. grup. Warunkiem koniecznym jest przejście reorientowanych osób z systemu ubezpieczeń społecznych rolników (KRUS) do ogólnego systemu zabezpieczeń (ZUS).

Minimum 5% Uczestników Projektu będą stanowić osoby odchodzące z rolnictwa, planujące rozpocząć prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej.
 
Uczestnicy Projektu zobowiązani są do zapewnienia środków własnych na założenie działalności gospodarczej w wysokości co najmniej 2% wartości przyznanej dotacji.

Uczestnicy Projektu zobowiązani są do prowadzenia działalności gospodarczej rozpoczętej w ramach Projektu co najmniej przez okres 12 miesięcy od dnia faktycznego rozpoczęcia działalności gospodarczej (zgodnie z aktualnym wpisem do CEIDG lub KRS).
Celem Projektu jest trwałe (minimum 12 miesięcy) włączenie zawodowe przez założenie i prowadzenie własnej działalności gospodarczej przez co najmniej 64 spośród 75 uczestniczek i uczestników projektu poprzez:
 • kompleksowe wsparcie szkoleniowo – doradcze,
 • bezzwrotne środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości (do 23 398,68 zł)
 • wsparcie pomostowe finansowe (do 22 200,00 zł)
 • specjalistyczne szkolenia i doradztwo.

Główne wskaźniki projektowe:
 • 75 Uczestników Projektu przygotowanych do rozpoczęcia i prowadzenia działalności gospodarczej poprzez udział w szkoleniach i doradztwie,
 • 75 utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej,
 • minimum 64 osób pozostających bez zatrudnienia, które otrzymały środki na podjęcie działalności gospodarczej.

Projekt jest realizowany przez:

Kalatea Sp. z o.o.
ul. Sztuk Pięknych 1/39
01-255 Warszawa
KALATEA Sp. z o.o., ul. Klimczaka 8 lok 27, 02-797 Warszawa
mail@kalatea.eu, +48 503-041-374, +48 513-121-292, fax: +48 22 355-23-69
NIP 9223012140, REGON 060623148
Wróć do spisu treści