PEZA 1 - Kalatea

Title
Przejdź do treści


PEZA 1
PROJEKT PEZA 1
„Zobacz perspektywy zawodowe z POWER”

Główne założenia Projektu
Projekt pt. „Zobacz perspektywy zawodowe z POWER” jest realizowany na podstawie umowy nr POWR.01.02.01-IP.13-24-001/17 przez Kalatea Sp. z o. o. w partnerstwie z Podkarpacką Akademią Przedsiębiorczości Katarzyna Podraza w okresie 01.09.2018r. – 31.05.2019r. w województwie śląskim i jest skierowany do 22 osób (12 kobiet i 10 mężczyzn) w wieku 18-29 lat, które są bierne zawodowo, nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu.

Warunkiem uczestnictwa w Projekcie będzie dostarczenie kompletnych dokumentów. Pierwszeństwo udziału będą miały osoby:
 •  niepełnosprawne,
 • kobiety i mężczyźni
 • 18-29 lat
 • młodzież NEET (osoba, która nie uczy się, nie pracuje ani nie przygotowuje się do zawodu)
 • zamieszkane w województwie śląskim

Nabór kandydatów będzie odbywał się w oparciu o przyznane punkty, niepełnosprawność, ewentualnie kolejność zgłoszeń, aż do wyczerpania limitów miejsc. Po wyczerpaniu limitu miejsc pozostałe osoby utworzą listę rezerwową.
 
Celem głównym Projektu jest podniesienie potencjału zawodowego 22 osób w wieku 18-29 lat, które są bierne zawodowo , nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (młodzież NEET) w terminie od 01.09.2018r. do 31.05.2019r.

Celem szczegółowym Projektu jest:
 • Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 r.ż, w tym w szczególności osób bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu.
 • Wsparcie udzielone Uczestnikom Projektu w postaci szkoleń z zakresu nabywania kompetencji miękkich, informatycznych oraz szkoleń zawodowy będzie zakończone egzaminem potwierdzającym uzyskane kwalifikacje zawodowe.
W ramach Projektu każdy Uczestnik weźmie udział w następujących formach wsparcia:
 • Identyfikacji potrzeb osób biernych zawodowo. Jest to wsparcie o charakterze indywidualnym. Na zakończenie doradztwa IPD zostanie sporządzony Indywidualny Plan Działania (IPD). Będzie on podstawą uczestnictwa w dalszych formach pomocy w ramach Projektu. Dla każdego Uczestnika Projektu przewidziano 4 godzin doradztwa IPD.
 • indywidualnym poradnictwie zawodowym (doradztwo zawodowe), w wymiarze 6 godzin na osobę.

Doradztwo będzie opierało się na:
 • pomocy Uczestnikowi Projektu w przezwyciężeniu indywidualnych problemów związanych z aktywizacją zawodową,
 • wspieraniu motywacji, samooceny i przeciwstawienia się stereotypom społecznym;
 • udzielaniu informacji o rynku pracy i zawodach, możliwościach kształcenia i szkoleniach,
 • pomocy w wyborze zawodu z wykorzystaniem standaryzowanych metod ułatwiających zmianę kwalifikacji.
 • indywidualnym pośrednictwie pracy, w wymiarze 18 h na osobę w zakresie:
 • pozyskiwania ofert pracy oraz inicjowania i organizacji spotkań pracodawców z Uczestnikami Projektu,
 • analizy i monitoringu rynku pracy pod kątem możliwości inkluzji zawodowej Uczestników Projektu,
 • pozyskiwanie ofert pracy adekwatnych do umiejętności i kwalifikacji Uczestników Projektu,
 • przygotowanie Uczestników Projektu do rozmów rekrutacyjnych,
 • wybór pracodawców do skierowania Uczestników Projektu na staże.

W ramach Projektu przeprowadzone zostaną dwa bloki szkoleniowe.

 • W ramach I bloku zostaną przeprowadzone szkolenia z zakresu nabywania kompetencji społecznych (indywidualnych, interpersonalnych i psychospołecznych) i aktywnego poszukiwania pracy. Dla każdego Uczestnika Projektu przewidziano 88 godzin szkolenia.
 • W ramach II bloku zostaną przeprowadzone szkolenia zawodowe: Kwalifikacja Uczestnika Projektu do udziału w poszczególnych szkoleniach odbędzie się na podstawie Indywidualnych Planów Działania. Liczba godzin szkolenia przewidziana dla każdego Uczestnika Projektu wynosi 152 godzin (pn.-pt. po 8 godzin/dziennie).

Uczestnicy Projektu, którzy zakończą szkolenia zawodowe zostaną skierowani na 3-miesięczne staże zawodowe.

Główne wskaźniki projektowe:
 • 10 osób poniżej 30 roku życia, które uzyskają kwalifikacje po opuszczeniu programu
 • 16 osób uzyskają kwalifikacje lub nabędą kompetencje po opuszczeniu projektu
 • 17 % (minimum 3) uczestników niepełnosprawnych uzyska zatrudnienie
 • 35 % (minimum 7) uczestników długotrwale bezrobotnych uzyska zatrudnienie
 • 48 % (minimum 10) uczestników z niskimi kwalifikacjami uzyska możliwość zatrudnienia
 • 43 % (minimum 9) uczestników, którzy nie należą do żadnej powyższej grupy uzyskają zatrudnienie

Wartość dofinansowania: 387 209,02 zł
Wartość całkowita projektu: 407 588,45 zł
Projekt jest realizowany przez:

Kalatea Sp. z o.o.
ul. Sztuk Pięknych 1/39
01-255 Warszawa
KALATEA Sp. z o.o., ul. Klimczaka 8 lok 27, 02-797 Warszawa
mail@kalatea.eu, +48 503-041-374, +48 513-121-292, fax: +48 22 355-23-69
NIP 9223012140, REGON 060623148
Wróć do spisu treści