IPMA 5 - Kalatea

Title
Przejdź do treści


IPMA 5
PROJEKT IPMA 5
IPMA – certyfikowany Project Manager”

Główne założenia projektu
Projekt jest realizowany w okresie 01.08.2018 r. – 31.05.2019 r. w województwie mazowieckim i jest skierowany do 66 osób w wieku powyżej 18 roku życia, zamieszkałych w woj. mazowieckim, z wykształceniem co najmniej średnim, zgłaszających z własnej inicjatywy chęć nabycia/podniesienia kwalifikacji zawodowych z zakresu zarządzania projektami i potwierdzenia ich certyfikatem IPMA poziom D.

Warunkiem udziału w projekcie będzie osiągniecie pozytywnego wyniku z testu kwalifikacyjnego. Wśród Uczestników Projektu będzie 39 kobiet i 27 mężczyzn, w tym 34 osób (20 K i 14 M) będzie zamieszkiwało obszary wiejskie. Pierwszeństwo będą mieć osoby niepełnosprawne.

Celem głównym jest nabycie terminie 1.08.2018 r. – 31.05.2019 r. kwalifikacji zawodowych w zakresie zarządzania projektami przez co najmniej 46 osoby (w tym 28 K, 18 M) spośród 66 UP (w tym 39 K i 27 M – osób dorosłych zam. w woj. mazowieckim), przez szkolenia z zakresu zarządzania projektami z certyfikatem IPMA.
Cele szczegółowe, w terminie 1.08.2018 r. – 31.05.2019 r. to:
  • wzrost wiedzy w zakresie zarządzania projektami u 70% Uczestników Projektu;
  • wzrost praktycznych umiejętności zarządzania projektami u 70% Uczestników Projektu;
  • wzrost powszechności wykorzystania metod i narzędzi planowania, nadzorowania, dokumentowania, konsultowania i sterowania projektem u 70% Uczestników Projektu;
  • certyfikacja IPMA- D 70% Uczestników Projektu.

W ramach projektu przeprowadzonych zostanie 5 szkoleń z zakresu zarządzania projektami, każde w wymiarze 128 godzin (7 dwudniowych zjazdów oraz 2 jednodniowe zjazdy). Zajęcia zostaną̨ zakończone egzaminem zewnętrznym, przeprowadzanym przez IPMA Polska, uprawniającym do otrzymania certyfikatu IPMA – poziom D. Szkolenia zostaną przeprowadzone przez Akredytowanych Trenerów IPMA Polska (ATI).

Główne wskaźniki projektowe:
  • 66 osób uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia w programie,
  • 46 osoby, które uzyskały kwalifikacje w ramach pozaszkolnych form kształcenia,
  • 46 osoby, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu,
  • 46 osoby, które uzyskały certyfikat zarządzania projektami IPMA – D,
  • 1 projekt ukierunkowany na trwały udział kobiet w zatrudnieniu i rozwój ich kariery zawodowej.

Wartość dofinansowania: 421 447,50 zł
Wartość całkowita projektu: 468 275,00 zł

Projekt jest realizowany przez:

Kalatea Sp. z o.o.
ul. Sztuk Pięknych 1/39
01-255 Warszawa
KALATEA Sp. z o.o., ul. Klimczaka 8 lok 27, 02-797 Warszawa
mail@kalatea.eu, +48 503-041-374, +48 513-121-292, fax: +48 22 355-23-69
NIP 9223012140, REGON 060623148
Wróć do spisu treści