AZYM 1 - Kalatea

Title
Przejdź do treści


AZYM 1
PROJEKT AZYM 1
Główne założenia Projektu
Projekt pt. „Azymut Praca” jest realizowany na podstawie umowy nr RPDS.08.02.00-02-0109/16-00 przez Kalatea Sp. z o. o. w partnerstwie z ICT Artur Olesiński oraz ReComp Bujakowski, Majewski S.C. w okresie 01.01.2017r. – 31.03.2018r. w województwie dolnośląskim i jest skierowany do 75 kobiet w wieku powyżej 30 roku życia (ukończone 30 lat), zamieszkałych w powiecie: dzierżoniowskim, kłodzkim, wałbrzyskim ziemskim lub ząbkowickim, które pozostają bez zatrudnienia (są bezrobotne lub bierne zawodowo).

Warunkiem uczestnictwa w Projekcie będzie dostarczenie kompletnych dokumentów. Pierwszeństwo udziału będą miały osoby:
 • niepełnosprawne,
 • w wieku powyżej 50 lat,
 • zamieszkałe na terenach wiejskich,
 • długotrwale bezrobotne,
 • powracające na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/wychowaniem dziecka,
 • o niskich kwalifikacjach.

Nabór kandydatów będzie odbywał się w oparciu o przyznane punkty, niepełnosprawność, ewentualnie kolejność zgłoszeń, aż do wyczerpania limitów miejsc. Po wyczerpaniu limitu miejsc pozostałe osoby utworzą listę rezerwową.

Celem głównym Projektu jest wzrost potencjału zawodowego u minimum 90% uczestniczek projektu w terminie od 01.01.2017r. do 31.03.2018r.

Cele szczegółowe Projektu to:
 • podniesienie kompetencji indywidualnych, interpersonalnych i psychospołecznych u minimum 90% Uczestniczek Projektu;
 • podniesienie kwalifikacji zawodowych, umiejętności zarządzania karierą zawodową i poszukiwania pracy u minimum 90% Uczestniczek Projektu;
 • diagnoza indywidualnych potrzeb oraz wytyczenie ścieżki rozwoju edukacyjnego i zawodowego(IPD) Uczestniczki Projektu, poparte pośrednictwem pracy.

Wsparcie udzielone Uczestniczkom Projektu w postaci szkoleń z zakresu nabywania kompetencji społecznych (indywidualnych, interpersonalnych i psychospołecznych) i aktywnego poszukiwania pracy oraz szkoleń zawodowych „Fryzjerka”, „Kucharz”, „Kosmetyczka I i II stopnia”, „Księgowa” będzie zakończone egzaminem potwierdzającym uzyskane kwalifikacje zawodowe.
     
W ramach Projektu każda Uczestniczka weźmie udział w następujących formach wsparcia:
Identyfikacji potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia. Jest to wsparcie o charakterze indywidualnym. Każdej Uczestniczce Projektu zostanie sporządzony Profil Insights Discovery TM (innowacyjne narzędzie wspomagające rozwój indywidualny; wsparcie w pogłębianiu wiedzy na temat samych siebie, swojego stylu działania i jego wpływu na relacje z innymi osobami w środowisku pracy).

Na zakończenie doradztwa IPD zostanie sporządzony Indywidualny Plan Działania (IPD).Będzie on podstawą uczestnictwa w dalszych formach pomocy w ramach Projektu. Dla każdej Uczestniczki Projektu przewidziano 5 godzin doradztwa IPD.

Indywidualnym poradnictwie zawodowym (doradztwo zawodowe), w wymiarze 5 godzin na osobę. Doradztwo będzie opierało się na:
 • pomocy Uczestniczce Projektu w przezwyciężeniu indywidualnych problemów związanych z aktywizacją zawodową,
 • wspieraniu motywacji, samooceny i przeciwstawienia się stereotypom społecznym;
 • udzielaniu informacji o rynku pracy i zawodach, możliwościach kształcenia i szkoleniach,
 • pomocy w wyborze zawodu z wykorzystaniem standaryzowanych metod ułatwiających zmianę kwalifikacji.
 • Indywidualnym pośrednictwie pracy w zakresie:
 • pozyskiwania ofert pracy oraz inicjowania i organizacji spotkań pracodawców z Uczestniczkami Projektu,
 • analizy i monitoringu rynku pracy pod kątem możliwości inkluzji zawodowej Uczestniczek Projektu,
 • pozyskiwaniu ofert pracy adekwatnych do umiejętności i kwalifikacji Uczestniczek Projektu,
 • przygotowaniu Uczestniczek Projektu do rozmów rekrutacyjnych,
 • wyborze pracodawców do skierowania Uczestniczek Projektu na staże.

W ramach Projektu przeprowadzone zostaną dwa bloki szkoleniowe.

W ramach I bloku zostaną przeprowadzone szkolenia z zakresu nabywania kompetencji społecznych (indywidualnych, interpersonalnych i psychospołecznych) i aktywnego poszukiwania pracy. Dla każdej Uczestniczki Projektu przewidziano 80 godzin szkolenia.

W ramach II bloku zostaną przeprowadzone szkolenia zawodowe: „Fryzjerka”, „Kucharz”, „Kosmetyczka I i II stopnia” oraz „Księgowa”. Kwalifikacja Uczestniczki Projektu do udziału w poszczególnych szkoleniach odbędzie się na podstawie Indywidualnych Planów Działania. Liczba godzin szkolenia przewidziana dla każdej Uczestniczki Projektu wynosi 200 godzin (pn.-pt. po 8 godzin/dziennie).
Uczestniczki Projektu, które zakończą szkolenia zawodowe zostaną skierowane na 3-miesięczne staże zawodowe.

Główne wskaźniki projektowe:
 • 75 kobiet uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia w programie,
 • minimum 68 kobiet, które uzyskały wzrost kwalifikacji po opuszczeniu programu,
 • minimum 68 kobiet , które uzyskały certyfikat potwierdzający nabyte kwalifikacje zawodowe,
 • 75 kobiet, które zidentyfikowały potrzeby szkoleniowe i sporządziły Indywidualny Plan Działania,
 • 1 projekt ukierunkowany na rozwój zawodowy kobiet znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji na rynku pracy.

Wartość dofinansowania: 1 606 837,41 zł
Wartość całkowita projektu: 1 691 407,80 zł

Projekt jest realizowany przez:

Kalatea Sp. z o.o.
ul. Sztuk Pięknych 1/39
01-255 Warszawa
KALATEA Sp. z o.o., ul. Klimczaka 8 lok 27, 02-797 Warszawa
mail@kalatea.eu, +48 503-041-374, +48 513-121-292, fax: +48 22 355-23-69
NIP 9223012140, REGON 060623148
Wróć do spisu treści