Projekt CNCS 1

ZAPRASZAMY na BEZPŁATNE SZKOLENIA
z zakresu
OBSŁUGI OBRABIAREK STEROWANYCH NUMERYCZNIE

SPRAWDŹ CZY MOŻESZ WZIĄĆ UDZIAŁ W PROJEKCIE
„Poszukiwane kwalifikacje – Operator obrabiarek sterowanych numerycznie”

Jeżeli
➢ mieszkasz w województwie śląskim
➢ masz więcej niż 18 lat
➢ chcesz zdobyć kwalifikacje zawodowe w zakresie obsługi obrabiarek sterowanych numerycznie
➢ posiadasz bazowy poziom kompetencji komputerowych i technicznych

Jeśli odpowiedziałaś lub odpowiedziałeś na pytania pozytywnie, oznacza, że możesz zgłosić się do udziału w projekcie.

Zapraszamy zarówno kobiety, jak i mężczyzn.
W projekcie mogą wziąć udział osoby pracujące (także planujące przekwalifikowanie zawodowe), bezrobotne. Mile widziane są studentki i studenci.

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE CZYLI CO, KIEDY I GDZIE

Celem projektu jest przeszkolenie 144 osób (44 kobiety i 100 mężczyzn) z zakresu obsługi obrabiarek cyfrowych.
Każde szkolenie trwa 90 godzin. Zrealizujemy je w postaci sześciu dwudniowych zjazdów.
Zorganizujemy 12 grup. W każdej szkolić będziemy 12 osób.
Szkolenia przeprowadzimy między 01.12.2018r. – 31.07.2019r. w różnych miejscach na terenie województwa śląskiego. Dokładny harmonogram podamy niedługo.
Szkolenia zakończą się egzaminem zewnętrznym uprawniającym do otrzymania certyfikatu Siemens CNC Training Partner lub równoważnego.

Dokładny program szkolenia:

Część teoretyczna – 40 h

 1. Rysunek techniczny, dokumentacja techniczna, kartezjański układ współrzędnych, wstęp do technologii obróbki skrawaniem, Sinumerik – ćwiczenia na symulatorze (programowanie ISO i nakładka ShopTurn), pisanie programów na toczenie w oparciu o rysunki techniczne -10 h;
 2. Tokarstwo- technologia obróbki, narzędzia tokarskie, materiały do produkcji narzędzi skrawających, geometria tokarki-MKS, WKS, wymiarowanie absolutne, inkrementalne i we współrzędnych biegunowych, G-kod,
  adresy T D S M F, pulpit systemu sterującego Sinumerik – 10 h;
 3. Frezerstwo – technika obróbki, MKS, WKS, Heidenhain iTNC 530- ćwiczenia na symulatorze, Klartext – 10 h;
 4. Określenie miejsca zerowego, interpolacje, płaszczyzny roboczej, sposoby pomiaru narzędzi skrawających, korektory narzędziowe, zasady deklarowania jednostek dla parametrów obróbki i dobór paramentów technologicznych, obróbki Określenie miejsca zerowego, interpolacje, płaszczyzny roboczej, sposoby pomiaru narzędzi skrawających, korektory narzędziowe, zasady deklarowania jednostek dla parametrów obróbki i dobór paramentów technologicznych, obróbki – 10 h.

Część praktyczna – 50 h

 1. Frezarskie centrum przemysłowe DMG Mori Ecomill 60V ze sterowaniem Sinumerik 840D: panel systemu sterowania, tryby pracy obrabiarki (JOG, MDI, AUTO), WKS, pomiar narzędzia, kompensacja promienia narzędzia i modyfikacja korektorów narzędziowych, pomiar bazy detalu, cykle obróbkowe, zaplanowanie i programowanie procesów obróbki na podstawie rysunku technicznego, kalkulator konturów, pomiar detali korekcja programów w oparciu o ich wyniki – 25 h.
 2. Tokarskie centrum obróbcze Hyundai WIA 230LMA ze sterowaniem FanucOi (Manual Guide- zakres j.w.) – 25 h.

JAK ZGŁOSIĆ SIĘ DO PROJEKTU?

Pobierz:
Formularz Zgłoszeniowy
Regulamin Rekrutacji i Udziału w Projekcie
Oświadczenie Uczestnika

 1. Zapoznaj się z Regulaminem Rekrutacji i Udziału w Projekcie.
 2. Wydrukuj i wypełnij formularz zgłoszeniowy oraz oświadczenie uczestnika i prześlij w formie skanu na adres e-mail: operator.obrabiarekcnc@gmail.com.
 3. W/w dokumenty można też dostarczyć osobiście do Biura projektu: (ul. Dworcowa 43, piętro I, 44-100 Gliwice)
  lub wysłać na podany adres pocztą/kurierem.

Osoby, które zostaną zakwalifikowane do udziału w projekcie otrzymają mailowe potwierdzenie uczestnictwa.

W przypadku rezygnacji zakwalifikowanych osób, informacja o możliwości wzięcia udziału w szkoleniu będzie kierowana indywidualnie e-mailem do osób, które przesłały uprzednio zgłoszenie, ale nie zostały zakwalifikowane do udziału w projekcie.

Pierwszeństwo w projekcie mają:
▪ kobiety,
▪ osoby niepełnosprawne,
▪ osoby bezrobotne,
▪ osoby zamieszkałe na terenach wiejskich.

W szkoleniu nie mogą wziąć udziału:
– osoby odbywające karę pozbawienia wolności,
– właściciele przedsiębiorstw pełniący funkcje kierownicze, wspólnicy,
– osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą,
– osoby posiadające przeciwwskazania zdrowotne do odbycia szkolenia (zaświadczenie lekarskie poświadczające brak przeciwwskazań zdrowotnych do odbycia szkolenia).

Uczestnicy szkolenia otrzymają:
❖ Skrypt szkoleniowy
❖ Certyfikat ukończenia szkolenia „Poszukiwane kwalifikacje – Operator obrabiarek sterowanych numerycznie”
❖ Certyfikat Siemens CNC Training Partner lub równoważny (w przypadku zdanego egzaminu)
❖ Catering w trakcie szkolenia

KONTAKT
Informacji o programie udziela: Michał Karlikowski tel. 513 121 292
e-mail: operator.obrabiarekcnc@gmail.com

INFORMACJE O PROJEKCIE
Projekt „Poszukiwane kwalifikacje – Operator obrabiarek sterowanych numerycznie” jest współfinansowany
przez Unię Europejską
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa, w ramach której realizowany jest Projekt: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego.
Działanie, w ramach którego realizowany jest Projekt: XI.3. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy- kształcenie zawodowe osób dorosłych.

Wartość całkowita projektu 656 100,00 zł
Wartość dofinansowania 590 490,00 zł.

Projekt jest realizowany przez:

Kalatea Sp. z o.o.
ul. Sztuk Pięknych 1/39
01-255 Warszawa