Projekt LUBL 1

Projekt „Własna firma – włącz się zawodowo!”

Główne założenia Projektu

Projekt pt. „Własna firma – włącz się zawodowo!” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany na podstawie umowy nr 34/RPLU.09.03.00-06-0061/16-00 przez Kalatea Sp. z o.o. w partnerstwie z Prywatne Przedsiębiorstwo Obsługi Regionów Zdzisław Kochanowicz oraz Fundacja na rzecz integracji zawodowej, społecznej oraz rozwoju przedsiębiorczości VIA.

Projekt realizowany jest w okresie od 01.04.2017 r. do 31.12.2018 r. na terenie województwa lubelskiego, na obszarach wiejskich (o małej gęstości zaludnienia).

Projekt skierowany jest do 75 osób fizycznych (45 kobiet, 30 mężczyzn) w wieku 30 lat i więcej, zamieszkałych w województwie lubelskim, pozostających bez pracy (bezrobotnych i biernych zawodowo), zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą oraz należących do co najmniej jednej z wymienionych grup:

 • kobiety lub,
 • osoby w wieku powyżej 50 roku życia lub,
 • osoby niepełnosprawne lub,
 • osoby długotrwale bezrobotne lub,
 • osoby o niskich kwalifikacjach.

Tylko ww. grupy priorytetowe otrzymają wsparcie w postaci dotacji bezzwrotnych.

Ponadto wśród uczestników Projektu mogą być osoby odchodzące z rolnictwa planujące rozpocząć prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej, które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, co oznacza, iż należą co najmniej do jednej z ww. grup. Warunkiem koniecznym jest przejście reorientowanych osób z systemu ubezpieczeń społecznych rolników (KRUS) do ogólnego systemu zabezpieczeń (ZUS).

Minimum 5% Uczestników Projektu będą stanowić osoby odchodzące z rolnictwa, planujące rozpocząć prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej.
Uczestnicy Projektu zobowiązani są do zapewnienia środków własnych na założenie działalności gospodarczej w wysokości co najmniej 2% wartości przyznanej dotacji.

Uczestnicy Projektu zobowiązani są do prowadzenia działalności gospodarczej rozpoczętej w ramach Projektu co najmniej przez okres 12 miesięcy od dnia faktycznego rozpoczęcia działalności gospodarczej (zgodnie z aktualnym wpisem do CEIDG lub KRS).

Celem Projektu jest trwałe (minimum 12 miesięcy) włączenie zawodowe przez założenie i prowadzenie własnej działalności gospodarczej przez co najmniej 64 spośród 75 uczestniczek i uczestników projektu poprzez:

 • kompleksowe wsparcie szkoleniowo – doradcze,
 • bezzwrotne środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości (do 23 398,68 zł)
 • wsparcie pomostowe finansowe (do 22 200,00 zł)
 • specjalistyczne szkolenia i doradztwo.

Główne wskaźniki projektowe:

 • 75 Uczestników Projektu przygotowanych do rozpoczęcia i prowadzenia działalności gospodarczej poprzez udział w szkoleniach i doradztwie,
 • 75 utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej,
 • minimum 64 osób pozostających bez zatrudnienia, które otrzymały środki na podjęcie działalności gospodarczej.

 

Zasady udziału

1
. SPRAWDZENIE FORMALNYCH KRYTERIÓW UDZIAŁU

Uczestnikami Projektu „Własna firma – włącz się zawodowo!” mogą być osoby spełniające następujące kryteria rekrutacyjne:

 • wiek – powyżej 30 roku życia (ukończone 30 lat),
 • miejsce zamieszkania – województwo lubelskie
 • przynależność do co najmniej jednej z wymienionych grup:
  • – kobiety,
  • – osoby w wieku powyżej 50 roku życia,
  • – osoby niepełnosprawne,
  • – osoby długotrwale bezrobotne,
  • – osoby o niskich kwalifikacjach,
 • zamiar rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej,
 • brak statusu osoby zarejestrowanej w KRS, CEIDG lub prowadzącej działalność. na podstawie przepisów odrębnych w okresie 12 miesięcy przed dniem przystąpienia do Projektu,
 • stworzenie opisu planowanej działalności gospodarczej,
 • predyspozycje do założenia działalności gospodarczej/rozmowa z doradcą zawodowym, test uzdolnień i predyspozycji przedsiębiorczych: samodzielność, przedsiębiorczość, odpowiedzialność, sumienność, umiejętność planowania i myślenia analitycznego.

Nabór Uczestników Projektu odbywa się przed planowanym etapem szkoleniowo-doradczym.

Rekrutacja do Projektu składa się z następujących etapów:

I etap:

 • ocena formalna Formularza rekrutacyjnego oraz ocena merytoryczna Formularza rekrutacyjnego pod kątem kwalifikowalności do udziału w Projekcie kandydata/-ki na Uczestnika Projektu oraz planowanej działalności gospodarczej.

II etap:

 • weryfikacja predyspozycji (w tym np. osobowościowych, poziom motywacji, samodzielność, przedsiębiorczość, odpowiedzialność, umiejętność planowania i analitycznego myślenia, sumienność) do samodzielnego założenia i prowadzenia działalności gospodarczej, przeprowadzana przez doradcę zawodowego.

 

2
. WYPEŁNIENIE FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO

Rekrutacja do projektu została zakończona dn. 24.11.2017 r.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie składają w Biurze Projektu, ul. Sanatoryjna 1, 22-440 Krasnobród, piętro I,p. LUBL1, tel. 731049660 w określonym terminie tj.: od dnia 10.05.2017 r., wypełniony i podpisany Formularz rekrutacyjny.

Formularz rekrutacyjny składany jest za pośrednictwem poczty/firmy kurierskiej lub dostarczany jest osobiście do Biura Projektu, w godzinach od 8 do 12 (w poniedziałki, środy i piątki) oraz w godzinach od 12 do 16 (we wtorki i czwartki). Za dzień złożenia Formularza rekrutacyjnego uznaje się dzień, w którym formularz zostanie złożony u Beneficjenta.

Formularz rekrutacyjny składa się z części formalnej dotyczącej kryteriów przynależności do grupy docelowej oraz części dotyczącej opisu planowanej działalności gospodarczej.

Dokumenty do pobrania:

 • REKRUTACJA

Formularz rekrutacyjny do projektu

Regulamin rekrutacji uczestników

Karta oceny formularza rekrutacyjnego dotyczącego I etapu rekrutacji

Karta oceny formularza rekrutacyjnego dotyczącego II etapu rekrutacji

 • WSPARCIE SZKOLENIOWO-DORADCZE

Umowa szkoleniowo-doradcza

Regulamin udziału we wsparciu szkoleniowo-doradczym

 

3. WERYFIKACJA I OCENA MERYTORYCZNA DOKUMENTÓW

Złożone Formularze rekrutacyjne są weryfikowane i oceniane przez Komisję Rekrutacyjną, za pomocą Karty oceny formularza rekrutacyjnego.

W ramach oceny formalnej Formularza rekrutacyjnego kandydat/-ka na Uczestnika Projektu może otrzymać dodatkowe punkty za spełnienie kryteriów rekrutacyjnych pierwszeństwa:

 • statusu osoby odchodzącej z rolnictwa,
 • deklaracji założenia przez osobę przedsiębiorstwa społecznego

Część Formularza rekrutacyjnego „Krótki opis planowanej działalności gospodarczej” jest oceniana w skali punktowej z możliwością przyznania wartości punktowych poszczególnym częściom ocen:

a) opis planowanej działalności gospodarczej z uwzględnieniem, czy dana działalność gospodarcza prowadzona będzie w  sektorze białej gospodarki (tj. sektory związane z lecznictwem, ochroną zdrowia, farmaceutyczne, usługami medyczno-opiekuńczymi oraz przemysłem produktów medycznych) i/lub, zielonej gospodarki (poza rolnictwem), tj. sektory związane z transportem zbiorowym, odnawialnymi źródłami energii, budownictwem oraz gospodarką odpadami,

b) posiadane zasoby kwalifikacje, doświadczenie i umiejętności niezbędne do prowadzenia działalności gospodarczej ,

c) racjonalność i efektywność kosztu przedsięwzięcia,

d) charakterystyka potencjalnych klientów/odbiorców/kontrahentów,

e) charakterystyka konkurencji,

f) stopień przygotowania przedsięwzięcia do realizacji.

Do Projektu zakwalifikowani zostają wyłącznie kandydaci, którzy uzyskali co najmniej 60% punktów możliwych do zdobycia na I etapie rekrutacji oraz pozytywną opinię wydaną przez doradcę na etapie II.

WYNIKI REKRUTACJI DO GRUPY 1

 • Uprzejmie informujemy, że w dniu 28 czerwca 2017 r. dobiegła końca rekrutacja do grupy 1 do projektu „Własna firma – włącz się zawodowo”. Do biura projektu wpłynęło 17 Formularzy Rekrutacyjnych.

Zgodnie z Regulaminem Rekrutacji formularze zgłoszeniowe do grupy 1 zostały poddane ocenie formalnej oraz ocenie merytorycznej (I i II etap rekrutacji). Poniżej zamieszczamy wyniki z I etapu rekrutacji (listę po ocenie formalnej i listę po ocenie merytorycznej formularzy zgłoszeniowych).

Wyniki oceny formalnej

Wyniki oceny merytorycznej I etap rekrutacji

Poniżej zamieszczamy wyniki z  II etapu procesu rekrutacji – listę rankingową formularzy zgłoszeniowych zakwalifikowanych do udziału w projekcie.

Wyniki oceny merytorycznej II etap rekrutacji

Zgodnie z Regulaminem Rekrutacji Uczestników od decyzji zatwierdzającej Listę rankingową Kandydatów zakwalifikowanych do projektu można odwołać się w ciągu 5 dni roboczych.

 • Uprzejmie informujemy, że w dniu 23 sierpnia 2017 r. zakończyliśmy rekrutację dodatkową do grupy 1 do projektu „Własna firma – włącz się zawodowo”. Do biura projektu wpłynęło 9 Formularzy Rekrutacyjnych.

Zgodnie z Regulaminem Rekrutacji formularze zgłoszeniowe zostały poddane ocenie formalnej oraz ocenie merytorycznej (I i II etap rekrutacji). Poniżej zamieszczamy wyniki z I etapu rekrutacji (listę po ocenie formalnej i listę po ocenie merytorycznej formularzy zgłoszeniowych).

Wyniki oceny formalnej

Wyniki oceny merytorycznej I etap rekrutacji

Poniżej zamieszczamy wyniki z  II etapu procesu rekrutacji – listę rankingową formularzy zgłoszeniowych zakwalifikowanych do udziału w projekcie.

Wyniki oceny merytorycznej II etap rekrutacji

Zgodnie z Regulaminem Rekrutacji Uczestników od decyzji zatwierdzającej Listę rankingową Kandydatów zakwalifikowanych do projektu można odwołać się w ciągu 5 dni roboczych.

Poniżej zamieszczamy ostateczną Listę Rankingową uczestników grupy 1.

Lista Uczestników grupy 1

WYNIKI REKRUTACJI DO GRUPY 2

 • Uprzejmie informujemy, że w dniu 8 września 2017 r. dobiegła końca rekrutacja do grupy 2 do projektu „Własna firma – włącz się zawodowo”. Do biura projektu wpłynęło 15 Formularzy Rekrutacyjnych.

Zgodnie z Regulaminem Rekrutacji formularze zgłoszeniowe do grupy 2 zostały poddane ocenie formalnej oraz ocenie merytorycznej (I i II etap rekrutacji). Poniżej zamieszczamy wyniki z I etapu rekrutacji (listę po ocenie formalnej i listę po ocenie merytorycznej formularzy zgłoszeniowych).

Wyniki oceny formalnej

Wyniki oceny merytorycznej I etap rekrutacji

Poniżej zamieszczamy wyniki z  II etapu procesu rekrutacji – listę rankingową formularzy zgłoszeniowych zakwalifikowanych do udziału w projekcie.

Wyniki oceny merytorycznej II etap rekrutacji

Zgodnie z Regulaminem Rekrutacji Uczestników od decyzji zatwierdzającej Listę rankingową Kandydatów zakwalifikowanych do projektu można odwołać się w ciągu 5 dni roboczych.

Poniżej zamieszczamy ostateczną Listę Rankingową uczestników grupy 2.

Lista Uczestników grupy 2

WYNIKI REKRUTACJI DO GRUPY 3

 • Uprzejmie informujemy, że w dniu 5 października 2017 r. dobiegła końca rekrutacja do grupy 3 do projektu „Własna firma – włącz się zawodowo”. Do biura projektu wpłynęło 16 Formularzy Rekrutacyjnych.

Zgodnie z Regulaminem Rekrutacji formularze zgłoszeniowe do grupy 3 zostały poddane ocenie formalnej oraz ocenie merytorycznej (I i II etap rekrutacji). Poniżej zamieszczamy wyniki z I etapu rekrutacji (listę po ocenie formalnej i listę po ocenie merytorycznej formularzy zgłoszeniowych).

Wyniki oceny formalnej

Wyniki oceny merytorycznej I etap rekrutacji

Poniżej zamieszczamy wyniki z  II etapu procesu rekrutacji – listę rankingową formularzy zgłoszeniowych zakwalifikowanych do udziału w projekcie.

Wyniki oceny merytorycznej II etap rekrutacji

Zgodnie z Regulaminem Rekrutacji Uczestników od decyzji zatwierdzającej Listę rankingową Kandydatów zakwalifikowanych do projektu można odwołać się w ciągu 5 dni roboczych.

Poniżej zamieszczamy ostateczną Listę Rankingową uczestników grupy 3.

Lista Uczestników grupy 3

WYNIKI REKRUTACJI DO GRUPY 4

 • Uprzejmie informujemy, że w dniu 25 października 2017 r. dobiegła końca rekrutacja do grupy 4 do projektu „Własna firma – włącz się zawodowo”. Do biura projektu wpłynęło 17 Formularzy Rekrutacyjnych.

Zgodnie z Regulaminem Rekrutacji formularze zgłoszeniowe do grupy 4 zostały poddane ocenie formalnej oraz ocenie merytorycznej (I i II etap rekrutacji). Poniżej zamieszczamy wyniki z I etapu rekrutacji (listę po ocenie formalnej i listę po ocenie merytorycznej formularzy zgłoszeniowych).

Wyniki oceny formalnej

Wyniki oceny merytorycznej I etap rekrutacji

Poniżej zamieszczamy wyniki z  II etapu procesu rekrutacji – listę rankingową formularzy zgłoszeniowych zakwalifikowanych do udziału w projekcie.

Wyniki oceny merytorycznej II etap rekrutacji

Zgodnie z Regulaminem Rekrutacji Uczestników od decyzji zatwierdzającej Listę rankingową Kandydatów zakwalifikowanych do projektu można odwołać się w ciągu 5 dni roboczych.

Poniżej zamieszczamy ostateczną Listę Rankingową uczestników grupy 4.

Lista Uczestników grupy 4

WYNIKI REKRUTACJI DO GRUPY 5

 • Uprzejmie informujemy, że w dniu 24 listopada 2017 r. dobiegła końca rekrutacja do grupy 5 do projektu „Własna firma – włącz się zawodowo”. Do biura projektu wpłynęło 15 Formularzy Rekrutacyjnych.

Zgodnie z Regulaminem Rekrutacji formularze zgłoszeniowe do grupy 5 zostały poddane ocenie formalnej oraz ocenie merytorycznej (I i II etap rekrutacji). Poniżej zamieszczamy wyniki z I etapu rekrutacji (listę po ocenie formalnej i listę po ocenie merytorycznej formularzy zgłoszeniowych).

Wyniki oceny formalnej

Wyniki oceny merytorycznej I etap rekrutacji

Poniżej zamieszczamy wyniki z  II etapu procesu rekrutacji – listę rankingową formularzy zgłoszeniowych zakwalifikowanych do udziału w projekcie.

Wyniki oceny merytorycznej II etap rekrutacji

Zgodnie z Regulaminem Rekrutacji Uczestników od decyzji zatwierdzającej Listę rankingową Kandydatów zakwalifikowanych do projektu można odwołać się w ciągu 5 dni roboczych.

Poniżej zamieszczamy ostateczną Listę Rankingową uczestników grupy 5.

Lista Uczestników grupy 5

Tematyka szkoleń w ramach wsparcia szkoleniowo-doradczego

W ramach wsparcia szkoleniowo-doradczego realizowanego w ramach Projektu przeprowadzone zostaną szkolenia „ABC przedsiębiorczości”, które umożliwią Uczestnikom projektu uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej. Ww. wsparcie zostanie zindywidualizowane dla każdego Uczestnika Projektu.

Wsparcie szkoleniowe będzie oferowane w 2 kategoriach:

 1. Podstawowej, dla osób bez wiedzy dotyczącej prowadzenia działalności gospodarczej – szkolenie „ABC przedsiębiorczości”,
 2. Średnio-zaawansowanej, dla osób z wiedzą ogólną, teoretyczną dotyczącą działalności gospodarczej,

Przewidziano dla każdego uczestnika maksymalnie 96 godzin szkoleniowych prowadzonych metodą wykładowo-warsztatową.

Program każdego szkolenia zostanie opracowany stosownie do potrzeb Uczestników Projektu. Przykładowy program takiego szkolenia:

 1. proces założenia firmy;
 2. księgowość;
 3. marketing;
 4. prawo pracy;
 5. podatki;
 6. ZUS;
 7. prawo handlowe;
 8. prawo cywilne;
 9. sporządzanie biznesplanów (bp);
 10. inne.

Każde szkolenia zostanie zakończone egzamin potwierdzającym nabyte umiejętności.

 

Doradztwo w ramach wsparcia szkoleniowo-doradczego

 W ramach wsparcia szkoleniowo-doradczego realizowanego w ramach Projektu każdy Uczestnik weźmie udział w doradztwie.

Ww. wsparcie zostanie zindywidualizowane dla każdego Uczestnika Projektu. Zostanie opracowany indywidualny program wsparcia oraz diagnoza. Na podstawie diagnozy Uczestnicy Projektu zostaną skierowani do udziału w poszczególnych modułach wsparcia szkoleniowo-doradczego.

Wsparcie doradcze będzie oferowane w 3 kategoriach:

  1. Podstawowej, dla osób bez wiedzy dotyczącej prowadzenia działalności gospodarczej,
  2. Średnio-zaawansowanej, dla osób z wiedzą ogólną, teoretyczną dotyczącą działalności gospodarczej,
  3. Zaawansowanej, dla osób z praktycznym doświadczeniem w działalności gospodarczej i wiedzą z przedsiębiorczości.

Wsparcie doradcze będzie prowadzone w dwóch formach – doradztwa grupowego praz doradztwa indywidualnego.

Doradztwo grupowe będzie dotyczyło tematyki przedstawianej na szkoleniach, która w razie potrzeb uczestników Projektu będzie uszczegółowiona.

Tematyka doradztwa indywidualnego będzie ściśle dostosowana do indywidualnych potrzeb Uczestnika Projektu. Doradztwo to będzie także służyło wstępnemu zaopiniowaniu wniosków Uczestników Projektu na otrzymanie wsparcia finansowego.

Termin składania wniosków o przyznawanie wsparcia finansowego oraz wsparcia pomostowego – GRUPA 1

Szanowni Państwo,
Informujemy, że od 16.10.2017 r. do 30.10.2017 r. do godziny 12.00 przyjmowane będą Wnioski o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej oraz Wnioski o przyznanie wsparcia pomostowego od Uczestników Projektu, którzy zakończyli udział w etapie szkoleniowo – doradczym.

Wnioski składane powinny być wraz z niezbędnymi załącznikami.

W/w dokumenty można składać osobiście do Biura projektu „Własna firma – włącz się zawodowo!” ul. Sanatoryjna 1, pokój LUBL1, 22-440 Krasnobród, czynne w : poniedziałki, środy i piątki – w godzinach 8-12 oraz wtorki i czwartki – w godzinach 12 – 16

lub wysłać na podany adres pocztą/kurierem (decyduje data i godzina wpływu dokumentów do Biura Projektu).

Dokumenty należy złożyć w 2 egzemplarzach w wersji papierowej (wypełnione elektronicznie, opatrzone czytelnymi, odręcznymi podpisami, trwale spięte) oraz w 1 egzemplarzu w wersji elektronicznej (np. na płycie CD lub pendrive).

Uwaga!

Uczestnik projektu rejestruje działalność gospodarczą dopiero po otrzymaniu pozytywnej decyzji o przyznaniu środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości.

Termin składania wniosków o przyznawanie wsparcia finansowego oraz wsparcia pomostowego – GRUPA 2

Szanowni Państwo,
Informujemy, że od 26.10.2017 r. do 17.11.2017 r. do godziny 12.00 przyjmowane będą Wnioski o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej oraz Wnioski o przyznanie wsparcia pomostowego od Uczestników Projektu, którzy zakończyli udział w etapie szkoleniowo – doradczym.

Wnioski składane powinny być wraz z niezbędnymi załącznikami.

W/w dokumenty uczestnicy grupy 2 składają w następujący sposób:

 • w 1 egzemplarzu w wersji elektronicznej (w formacie pdf) należy przesłać na adres e-mail: lubl1.kalatea@gmail.com
 • w 2 egzemplarzach w wersji papierowej (wypełnione elektronicznie, opatrzone czytelnymi, odręcznymi podpisami, trwale spięte) należy składać do Biura projektu „Własna firma – włącz się zawodowo!” ul. Sanatoryjna 1, pokój LUBL1, 22-440 Krasnobród, czynne w : poniedziałki, środy i piątki – w godzinach 8-12 oraz wtorki i czwartki – w godzinach 12 – 16 osobiście lub wysłać na podany adres pocztą/kurierem (decyduje data i godzina wpływu dokumentów do Biura Projektu).

Uwaga!

Uczestnik projektu rejestruje działalność gospodarczą dopiero po otrzymaniu pozytywnej decyzji o przyznaniu środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości.

Termin składania wniosków o przyznawanie wsparcia finansowego oraz wsparcia pomostowego – GRUPA 3

Szanowni Państwo,
Informujemy, że od 13.11.2017 r. do 24.11.2017 r. do godziny 12.00 przyjmowane będą Wnioski o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej oraz Wnioski o przyznanie wsparcia pomostowego od Uczestników Projektu, którzy zakończyli udział w etapie szkoleniowo – doradczym.

Wnioski składane powinny być wraz z niezbędnymi załącznikami.

W/w dokumenty uczestnicy grupy 3 składają w następujący sposób:

 • w 1 egzemplarzu w wersji elektronicznej (w formacie pdf) należy przesłać na adres e-mail: lubl1.kalatea@gmail.com
 • w 2 egzemplarzach w wersji papierowej (wypełnione elektronicznie, opatrzone czytelnymi, odręcznymi podpisami, trwale spięte) należy składać do Biura projektu „Własna firma – włącz się zawodowo!” ul. Sanatoryjna 1, pokój LUBL1, 22-440 Krasnobród, czynne w : poniedziałki, środy i piątki – w godzinach 8-12 oraz wtorki i czwartki – w godzinach 12 – 16 osobiście lub wysłać na podany adres pocztą/kurierem (decyduje data i godzina wpływu dokumentów do Biura Projektu).

Uwaga!

Uczestnik projektu rejestruje działalność gospodarczą dopiero po otrzymaniu pozytywnej decyzji o przyznaniu środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości.

Termin składania wniosków o przyznawanie wsparcia finansowego oraz wsparcia pomostowego – GRUPA 4

Szanowni Państwo,
Informujemy, że od 2.01.2018 r. do 16.01.2018 r. do godziny 16.00 przyjmowane będą Wnioski o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej oraz Wnioski o przyznanie wsparcia pomostowego od Uczestników Projektu, którzy zakończyli udział w etapie szkoleniowo – doradczym.

Wnioski składane powinny być wraz z niezbędnymi załącznikami.

W/w dokumenty można składać osobiście do Biura projektu „Własna firma – włącz się zawodowo!” ul. Sanatoryjna 1, pokój LUBL1, 22-440 Krasnobród, czynne w : poniedziałki, środy i piątki – w godzinach 8-12 oraz wtorki i czwartki – w godzinach 12 – 16

lub wysłać na podany adres pocztą/kurierem (decyduje data i godzina wpływu dokumentów do Biura Projektu).

Dokumenty należy złożyć w 2 egzemplarzach w wersji papierowej (wypełnione elektronicznie, opatrzone czytelnymi, odręcznymi podpisami, trwale spięte) oraz w 1 egzemplarzu w wersji elektronicznej (np. na płycie CD lub pendrive).

Uwaga!

Uczestnik projektu rejestruje działalność gospodarczą dopiero po otrzymaniu pozytywnej decyzji o przyznaniu środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości.

Termin składania wniosków o przyznawanie wsparcia finansowego oraz wsparcia pomostowego – GRUPA 5

Szanowni Państwo,
Informujemy, że od 21.02.2018 r. do 7.03.2018 r. do godziny 12.00 przyjmowane będą Wnioski o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej oraz Wnioski o przyznanie wsparcia pomostowego od Uczestników Projektu, którzy zakończyli udział w etapie szkoleniowo – doradczym.

Wnioski składane powinny być wraz z niezbędnymi załącznikami.

W/w dokumenty można składać osobiście do Biura projektu „Własna firma – włącz się zawodowo!” ul. Sanatoryjna 1, pokój LUBL1, 22-440 Krasnobród, czynne w : poniedziałki, środy i piątki – w godzinach 8-12 oraz wtorki i czwartki – w godzinach 12 – 16

lub wysłać na podany adres pocztą/kurierem (decyduje data i godzina wpływu dokumentów do Biura Projektu).

Dokumenty należy złożyć w 2 egzemplarzach w wersji papierowej (wypełnione elektronicznie, opatrzone czytelnymi, odręcznymi podpisami, trwale spięte) oraz w 1 egzemplarzu w wersji elektronicznej (np. na płycie CD lub pendrive).

Uwaga!

Uczestnik projektu rejestruje działalność gospodarczą dopiero po otrzymaniu pozytywnej decyzji o przyznaniu środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości.

Dokumenty do pobrania:

 • WNIOSKI – WSPARCIE FINANSOWE, WSPARCIE POMOSTOWE

Wniosek o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Załącznik nr 7

Załącznik nr 8

Załącznik nr 9

Załącznik nr 10

Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego

Regulamin przyznawania środków finansowych oraz wsparcia pomostowego na rozwój przedsiębiorczości

Karta oceny biznesplanu

Minimalny zakres wymagań dotyczących oceny biznesplanu

Kontakt

BIURO PROJEKTU „Własna firma – włącz się zawodowo!”

ul. Sanatoryjna 1 p.1.LUBL1

22-440 Krasnobród

tel. 578905398 – Biuro Projektu

tel. 731049660 – Rekrutacja

lubl1.kalatea@gmail.com

Czynne:

poniedziałki, środy i piątki – w godzinach 8-12

wtorki i czwartki – w godzinach 12 – 16