Projekt IPMA 1

Projekt “Certyfikowany Project Manager – edycja mazowiecka 2015″

ipma_logosy

 

Główne założenia projektu

Projekt jest realizowany w okresie 01.05.2016r. – 31.03.2017r. w województwie mazowieckim i jest skierowany do 60 osób w wieku 18-64 lata, zamieszkałych w woj. mazowieckim, z wykształceniem co najmniej średnim, zgłaszających z własnej inicjatywy chęć nabycia/podniesienia kwalifikacji zawodowych z zakresu zarządzania projektami i potwierdzenia ich certyfikatem IPMA poziom D.

Minimum 50% będą stanowić osoby zamieszkałe na terenach wiejskich. Warunkiem udziału
w projekcie będzie osiągniecie pozytywnego wyniku testu kwalifikacyjnego. Wśród Uczestników Projektu będzie 40 kobiet i 20 mężczyzn. Pierwszeństwo będą mieć osoby niepełnosprawne.

Celem głównym jest wzrost kwalifikacji zawodowych w zakresie zarządzania projektami potwierdzony zewnętrznym i międzynarodowym certyfikatem u 60% uczestników projektu w terminie 01.05.2016r. – 31.03.2017r.

Cele szczegółowe, w terminie 1.05.2016-31.03.2017. to:

 • wzrost wiedzy w zakresie zarządzania projektami u 60% Uczestników Projektu;
 • wzrost praktycznych umiejętności zarządzania projektami u 60% Uczestników Projektu;
 • wzrost powszechności wykorzystania metod i narzędzi planowania, nadzorowania, dokumentowania, konsultowania i sterowania projektem u 60% Uczestników Projektu;
 • certyfikacja IPMA- D 60% Uczestników Projektu.

W ramach projektu przeprowadzonych zostanie 5 szkoleń z zakresu zarządzania projektami, każde w wymiarze 112 godzin (siedem, dwudniowych zjazdów) i dodatkowo 2 godzin wsparcia indywidualnego na osobę̨ (doradztwo, konsultacje). Zajęcia zostaną̨ zakończone egzaminem zewnętrznym, przeprowadzanym przez IPMA Polska, uprawniającym do otrzymania certyfikatu IPMA – poziom D. Szkolenia zostaną przeprowadzone przez Akredytowanych Trenerów IPMA Polska (ATI).

Główne wskaźniki projektowe:

 • 60 osób uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia w programie,
 • 36 osób, które uzyskały kwalifikacje w ramach pozaszkolnych form kształcenia,
 • 36 osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu,
 • 36 osób, które uzyskały certyfikat zarządzania projektami IPMA – D,
 • 1 projekt ukierunkowany na trwały udział kobiet w zatrudnieniu i rozwój ich kariery zawodowej.

Wartość dofinansowania: 369 225,00 zł
Wartość całkowita projektu: 410 250,00 zł

 

Projekt „Certyfikowany Project Manager – edycja mazowiecka 2015″ został zakończony 31 marca 2017 r.

60 uczestników zakończyło 14-dniowe szkolenie, w tym 95% uczestników uzyskało certyfikat zarządzania projektami IPMA – D.


Zasady udziału

ETAP 1SPRAWDZENIE FORMALNYCH KRYTERIÓW UDZIAŁU

Uczestnikami projektu “Certyfikowany Project Manager – edycja mazowiecka 2015” mogą być osoby spełniające następujące warunki:

 • wiek 18-64 lata
 • zamieszkałe (wg Kodeksu Cywilnego) w województwie mazowieckim
 • wykształcenie co najmniej średnie
 • zgłaszające z własnej inicjatywy chęć nabycia/podniesienia kwalifikacji zawodowych z zakresu zarządzania projektami i potwierdzenia ich certyfikatem IPMA-D

Minimum 50% będą stanowić osoby zamieszkałe na terenach wiejskich. Warunkiem udziału będzie osiągniecie pozytywnego wyniku testu kwalifikacyjnego (obszar wiedzy podstawowej z zakresu zarządzania projektami).

Udział w projekcie będą̨ mogły wziąć zarówno osoby pracujące (zatrudnione lub aspirujące do pracy na stanowiskach w zespołach projektowych, bez względu na branże czy miejsce zatrudnienia), jak i pozostające bez zatrudnienia (zamierzające podjąć pracę w branżach/podmiotach funkcjonujących w oparciu o metodę projektową).

 • wśród uczestników projektu będzie 40 kobiet i 20 mężczyzn
 • pierwszeństwo udziału w projekcie będą mieć osoby niepełnosprawne

ETAP 2WYPEŁNIENIE FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO ORAZ TESTU KWALIFIKUJĄCEGO

Aby zgłosić uczestnictwo w projekcie należy zapoznać się z regulaminem rekrutacji
i udziału w projekcie, wypełnić formularz zgłoszeniowy, test kwalifikacyjny oraz formularz uczestnika projektu. Dokumenty należy wydrukować (są dostępne poniżej), wypełnić, podpisać i odesłać:

 • pocztą na adres: KALATEA Sp. z o.o., ul. Sztuk Pięknych 1/39, 01-255 Warszawa,
  z dopiskiem: Zgłoszenie do projektu “Certyfikowany Project Manager – edycja mazowiecka 2015”
 • w formie skanu na adres e-mail: mail@kalatea.eu
 • faksem pod nr 22 355 23 69

Przesłane dokumenty kwalifikacyjne zostaną przeanalizowane przez Komisję Rekrutacyjną, która zweryfikuje poprawność nadesłanych zgłoszeń pod kątem kryteriów udziału w projekcie.

Dokumenty do pobrania:
Formularz Zgłoszeniowy
Test Kwalifikacyjny
Formularz Uczestnika Projektu
Regulamin Rekrutacji i Udziału w Projekcie

ETAP 3 PODPISANIE UMOWY CYWILNO-PRAWNEJ POMIĘDZY UCZESTNIKIEM PROJEKTU A ORGANIZATOREM

Umowy zostaną przekazane uczestnikom, którzy zakwalifikowali się do udziału w projekcie w formie elektronicznej. Podpisanie umowy oraz przesłanie jej razem z wymaganymi załącznikami w wymaganym terminie na adres biura projektu będzie warunkiem koniecznym rozpoczęcia udziału w projekcie.


Harmonogram

GRUPA 1 (grupa weekendowa)

Miejsce realizacji zajęć: SP w Stanisławowie, ul. Szkolna 4, 05-304 Stanisławów, sala nr 20, piętro II (wejście od ul. Lipowej)

Godziny zajęć: 8.30-16.30

Terminy zajęć:

 1. 20-21.08.2016 (trener: Michał Karlikowski)
 2. 27-28.08.2016 (trener: Michał Karlikowski)
 3. 10-11.09.2016 (trener: Marcin Opas)
 4. 17-18.09.2016 (trener: Michał Karlikowski)
 5. 01-02.10.2016 (trener: Michał Janas)
 6. 15-16.10.2016 (trener: Michał Karlikowski)
 7. 29-30.10.2016 (trener: Tomasz Leśniowski)

Egzamin: 5.11.2016 (godz.9.00-12.00) Golden Floor Plaza, Al. Jerozolimskie 123A, Warszawa, piętro 15

GRUPA 2 (grupa weekendowa)

Miejsce realizacji zajęć: Hotel „LOGOS”, ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 31/33, 00-379 Warszawa, sala „Niebieska”, piętro I

Godziny zajęć: 8.30-16.30

Terminy zajęć:

 1. 10-11.09.2016 (trener: Michał Karlikowski)
 2. 24-25.09.2016 (trener: Michał Karlikowski)
 3. 08-09.10.2016 (trener: Marcin Opas)
 4. 22-23.10.2016 (trener: Michał Karlikowski)
 5. 05-06.11.2016 (trener: Michał Janas)
 6. 19-20.11.2016 (trener: Michał Karlikowski)
 7. 03-04.12.2016 (trener: Tomasz Leśniowski)

Egzamin: 17.12.2016 (godz.8.00-11.00) Golden Floor Plaza, Al. Jerozolimskie 123A, Warszawa, piętro 15

GRUPA 3

Miejsce realizacji zajęć: Hotel „LOGOS”, ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 31/33, 00-379 Warszawa, sala „Niebieska”, piętro I

Godziny zajęć: 9.00-17.00

Terminy zajęć:

 1. 12-13.09.2016 (trener: Michał Karlikowski)
 2. 26-27.09.2016 (trener: Michał Karlikowski)
 3. 10-11.10.2016 (trener: Marcin Opas)
 4. 24-25.10.2016 (trener: Michał Karlikowski)
 5. 07-08.11.2016 (trener: Michał Janas)
 6. 21-22.11.2016 (trener: Michał Karlikowski)
 7. 05-06.12.2016 (trener: Tomasz Leśniowski)

Egzamin: 17.12.2016 (godz.8.00-11.00) Golden Floor Plaza, Al. Jerozolimskie 123A, Warszawa, piętro 15

GRUPA 4 (grupa weekendowa)

Miejsce realizacji zajęć: Hotel „LOGOS”, ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 31/33, 00-379 Warszawa, sala „Niebieska”, piętro I

Godziny zajęć: 9.00-17.00

Terminy zajęć:

 1. 12-13.11.2016 (trener: Michał Karlikowski)
 2. 26-27.11.2016 (trener: Michał Karlikowski)
 3. 10-11.12.2016 (trener: Marcin Opas)
 4. 17-18.12.2016 (trener: Michał Karlikowski)
 5. 14-15.01.2017 (trener: Michał Janas)
 6. 28-29.01.2017 (trener: Michał Karlikowski)
 7. 04-05.02.2017 (trener: Tomasz Leśniowski)

Egzamin: 11.02.2017r. (godz.9.00-12.00) Golden Floor Plaza, Al. Jerozolimskie 123A, Warszawa, piętro 15

GRUPA 5

Miejsce realizacji zajęć: Izba Przemysłowo-Handlowa Ziemi Radomskiej, ul. Rwańska 7, 26-600 Radom, I piętro, sala konferencyjna

Godziny zajęć: 8.30-16.30

Terminy zajęć:

 1. 23-24.11.2016 (trener: Michał Karlikowski)
 2. 29-30.11.2016 (trener: Michał Karlikowski)
 3. 13-14.12.2016 (trener: Marcin Opas)
 4. 20-21.12.2016 (trener: Michał Karlikowski)
 5. 3-4.01.2017 (trener: Michał Janas)
 6. 10-11.01.2017 (trener: Michał Karlikowski)
 7. 24-25.01.2017 (trener: Tomasz Leśniowski)

Egzamin: 04.02.2017r. (godz.9:00-12:00) „SK” Agnieszka Stefankiewicz, ul. Biznesowa 5, 26-600 Radom, Strefa Łucznik


Program szkolenia:

DZIEŃ 1
Pojęcie projektu, programu, portfela projektów
Projekt, a proces
Cykl życia projektu
Struktura zarządzania projektem
Role i odpowiedzialności

DZIEŃ 2
Model fazowy
Cele projektu:

 • Złoty trójkąt celów
 • Pojęcie celów w projekcie
 • Rodzaje celów
 • Hierarchizacja celów
 • Zasady definiowania celów (SMART)

DZIEŃ 3
Macierz interesariuszy jako sposób analizy oczekiwań
Plan komunikacji

DZIEŃ 4
Struktura podziału prac (SPP)

DZIEŃ 5
Metody planowania sieciowego:

 • Zasady budowy diagramów sieciowych
 • Bufory całkowite i swobodne
 • Ścieżka krytyczna

DZIEŃ 6
Harmonogram projektu:

 • Zasady budowy
 • Wykres Gantta

Wykorzystanie harmonogramu w zarządzaniu projektami
Analiza trendu kamieni milowych

Zasoby w projekcie:

 • Znaczenie i rodzaje zasobów w projekcie
 • Zasoby a zadania – równoważenie obciążenia

Koszty w projekcie:

 • Histogram kosztów

DZIEŃ 7, 8
Zarządzanie zespołem projektowym:

 • Tworzenie zespołu projektowego
 • Etapy budowania zespołu
 • Mechanizmy relacji zespołowych
 • Role w zespole
 • Umiejętności kierownicze

DZIEŃ 9
Metoda wartości wypracowanej (Earned Value)

 • Powiązanie metody EV ze złotym trójkątem
 • Dane wejściowe w metodzie
 • Wskaźniki kosztów i harmonogramu
 • Ocena realizacji projektu

Prognozowanie rezultatów kosztowych i harmonogramowych projektu

DZIEŃ 10
Metoda wartości wypracowanej (Earned Value) c.d

 • Warsztat wykorzystania metody

Ryzyko w projekcie:

 • Identyfikacja ryzyka
 • Ocena ryzyka
 • Strategia zarządzania ryzkiem

DZIEŃ 11
Warsztat PM (Project Manager’a)

 • Zajęcia warsztatowe z zarządzania projektem w oparciu o studium przypadku

DZIEŃ 12
Prawne aspekty zarządzania projektem

 • Obszar zamówień
 • Obszar kontraktów
 • Obszar pracowniczy

Egzamin próbny

DZIEŃ 13, 14
Powtórka

 • Podsumowanie szkolenia
 • Omówienie wyników egzaminu
 • Ćwiczenia i zadania utrwalające wiedzę nt. zarządzania projektami

Pliki do pobrania:
Szczegółowy program szkolenia

Szkolenie będzie prowadzone metodą wykładową (20% zajęć)  oraz warsztatową (80% zajęć). Szkolenie zostanie zakończone egzaminem próbnym wewnętrznym, a następnie odbędzie się egzamin certyfikacyjny realizowany przez IPMA Polska  – IPMA na poziomie D.


Trenerzy

Tomasz Leśniowski

t_lesniowski

Certyfikaty: IPMA poziom C, PRINCE2® Practitioner, Autoryzowany Trener IPMA Polska (ATI) 

Tomasz jest Członkiem Zarządu IPMA Polska. Otrzymał tytuł Atlasa Project Managementu IPMA za szerzenie idei i wiedzy o zarządzaniu projektami w Polsce. Ma 15-letnie doświadczenie w pracy na stanowiskach kierowniczych, w tym 12-letnie w zakresie tworzenia i zarządzania projektami organizacyjnymi, inwestycyjnymi, doradczymi i szkoleniowymi. Kierował projektem wyróżnionym nagrodą Polish Project Excellence 2011 roku.

Tomasz jest absolwentem prawa na Uniwersytecie im. Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Ukończył studia podyplomowe na kierunku Europeistyka UMCS, IUT Saint-Denis Universite Paris Nord w Paryżu i wykłada na Uniwersytecie Rzeszowskim i w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania. Tworzy nowe rozwiązania
i wdraża narzędzia zarządzania projektami w ramach realizacji projektów miękkich. Jako trener prowadzi szkolenia i kursy z zakresu planowania, realizacji i zarządzania projektami, budowania zespołów projektowych, kursy przygotowujące do certyfikacji na Project Managera IPMA poziom D i C.

Michał Karlikowski

michal

Certyfikaty: IPMA poziom C, PRINCE2®, Szkoła Trenerów Moderatora, Akredytowany Konsultant Insights Discovery, Autoryzowany Trener IPMA Polska (ATI) 

Michał od ponad 12 lat zajmuje się pozyskiwaniem środków i zarządzaniem projektami. Na swoim koncie ma ponad 30 pomyślnie zrealizowanych projektów o łącznej wartości 50 mln złotych. Kierował dwoma projektami wyróżnionymi przez Polish Project Excellence Award w 2013 oraz 2014 roku. Pracował dla Stowarzyszenia „Radomskie Centrum Przedsiębiorczości, Fundacji Edukacji Ekonomicznej, FIRMY 2000 oraz DTI Polska. Do tej pory realizował projekty jako ekspert zewnętrzy dla takich firm jak Cersanit/Rovese, Echo Investment, AD Polska czy Vaillant. W obszarze doradztwa i szkoleń pracuje jako trener zarządzania projektami (m. in. przygotowuje do certyfikacji IPMA poziom D). Michał jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w Krakowie, studiów doktoranckich Akademii Leona Koźmińskiego i stypendystą Universidade da Beira Interior.

W swojej karierze zawodowej przeszedł wszystkie szczeble rozwoju zawodowego  w obszarze projektowym od asystenta, aż do poziomu dyrektora zarządzającego portfelem projektów. Zdobył uznanie partnerów i współpracowników za niespotykaną kreatywność w rozwiązywaniu problemów w projektach, profesjonalizm i erudycję.

Marcin Opas

Marcin_Opas

Certyfikaty: IPMA poziom C, Autoryzowany Trener IPMA Polska (ATI), „Szkoła Trenerów – rozwój kompetencji trenerskich” Wszechnica Uniwersytetu Jagiellońskiego

Marcin od ponad 20 lat pasjonuje się zarządzaniem projektami. Na swoim koncie ma ponad 100 pomyślnie zrealizowanych projektów, których budżety niejednokrotnie przekraczały dziesiątki milionów złotych. Jego umiejętności i osiągnięcia docenione zostały przez Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju, Bank Światowy czy Amerykańską Agencję Rozwoju Międzynarodowego, na rzecz których pracował na Bałkanach, Ukrainie i w Stanach Zjednoczonych. Przez ostatnich 15 lat miał okazję poprowadzić kilka wielkoskalowych projektów systemowych dla Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz zarządzać portfelem projektów dofinansowanych, realizowanych przez Danish Technological Institute Polska.

Na co dzień zajmuje się doradztwem i rozwojem kompetencji w obszarze zarządzania projektami dla organizacji. Pośredniczy również w transferze technologii i wiedzy z Danish Technological Institute, który od ponad 100 lat dostarcza innowacyjne rozwiązania organizacjom na całym świecie.  W swojej karierze trenerskiej przeszkolił kilka tysięcy osób w Polsce i zagranicą.

Jest doktorantem Akademii Leona Koźmińskiego, certyfikowanym menedżerem projektów IPMA, certyfikowanym trenerem IPMA oraz ukończył szkołę trenerów Wszechnicy Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prywatnie pasjonuje się tańcem polskim w formie towarzyskiej i udało mu się zdobyć liczne nagrody i tytuły mistrza oraz wicemistrza Polski.

Michał Janas

m_janas

 Certyfikaty: IPMA poziom C, Autoryzowany Trener IPMA Polska (ATI) 

Członek Zarządu International Project Management Association Polska (2011-2013). W IPMA Polska był odpowiedzialny za edukację i treningi, licencje trenerskie i grupy Regionalne. Od 2008 roku jest członkiem IPMA (wcześniej SPMP) Podkarpackiej Grupy Regionalnej IPMA.

Jest asesorem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego, powołanym do oceny wniosków o dofinansowanie. Michał jest absolwentem Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Zarządza projektami m.in. w branży IT, projektami realizowanymi przez instytucje kultury, a także przedsięwzięciami infrastrukturalnymi w przedsiębiorstwach oraz instytucjach kościelnych. Przygotowywał i prowadził także projekty szkoleniowe i doradcze dla przedsiębiorstw w ramach funduszy europejskich. Ponadto jest wykładowcą zarządzania projektami w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania oraz na licznych kursach prowadzonych dla pracowników przedsiębiorstw, jednostek samorządu terytorialnego oraz studentów.


Kontakt

BIURO PROJEKTU „Certyfikowany Project Manager – edycja mazowiecka 2015”:
KALATEA Sp. z o.o.
Królowej Marysieńki 90, piętro III lok. 1
02-954 Warszawa
tel.: 503 041 374
faks: 22 355 23 69
mail@kalatea.eu