Projekt AZYM 1

Projekt “Azymut Praca″

Główne założenia Projektu

Projekt pt. „Azymut Praca” jest realizowany na podstawie umowy nr RPDS.08.02.00-02-0109/16-00 przez Kalatea Sp. z o. o. w partnerstwie z ICT Artur Olesiński oraz ReComp Bujakowski, Majewski S.C. w okresie 01.01.2017r. – 31.03.2018r. w województwie dolnośląskim i jest skierowany do 75 kobiet w wieku powyżej 30 roku życia (ukończone 30 lat), zamieszkałych w powiecie: dzierżoniowskim, kłodzkim, wałbrzyskim ziemskim lub ząbkowickim, które pozostają bez zatrudnienia (są bezrobotne lub bierne zawodowo).

Warunkiem uczestnictwa w Projekcie będzie dostarczenie kompletnych dokumentów. Pierwszeństwo udziału będą miały osoby:

 • niepełnosprawne,
 • w wieku powyżej 50 lat,
 • zamieszkałe na terenach wiejskich,
 • długotrwale bezrobotne,
 • powracające na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/wychowaniem dziecka,
 • o niskich kwalifikacjach.

Nabór kandydatów będzie odbywał się w oparciu o przyznane punkty, niepełnosprawność, ewentualnie kolejność zgłoszeń, aż do wyczerpania limitów miejsc. Po wyczerpaniu limitu miejsc pozostałe osoby utworzą listę rezerwową.

Celem głównym Projektu jest wzrost potencjału zawodowego u minimum 90% uczestniczek projektu w terminie od 01.01.2017r. do 31.03.2018r.

Cele szczegółowe Projektu to:

 • podniesienie kompetencji indywidualnych, interpersonalnych i psychospołecznych u minimum 90% Uczestniczek Projektu;
 • podniesienie kwalifikacji zawodowych, umiejętności zarządzania karierą zawodową i poszukiwania pracy u minimum 90% Uczestniczek Projektu;
 • diagnoza indywidualnych potrzeb oraz wytyczenie ścieżki rozwoju edukacyjnego i zawodowego(IPD) Uczestniczki Projektu, poparte pośrednictwem pracy.

Wsparcie udzielone Uczestniczkom Projektu w postaci szkoleń z zakresu nabywania kompetencji społecznych (indywidualnych, interpersonalnych i psychospołecznych) i aktywnego poszukiwania pracy oraz szkoleń zawodowych „Fryzjerka”, „Kucharz”, „Kosmetyczka I i II stopnia”, „Księgowa” będzie zakończone egzaminem potwierdzającym uzyskane kwalifikacje zawodowe.

W ramach Projektu każda Uczestniczka weźmie udział w następujących formach wsparcia:

 1. Identyfikacji potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia. Jest to wsparcie o charakterze indywidualnym. Każdej Uczestniczce Projektu zostanie sporządzony Profil Insights Discovery TM (innowacyjne narzędzie wspomagające rozwój indywidualny; wsparcie w pogłębianiu wiedzy na temat samych siebie, swojego stylu działania i jego wpływu na relacje z innymi osobami w środowisku pracy).

Na zakończenie doradztwa IPD zostanie sporządzony Indywidualny Plan Działania (IPD).Będzie on podstawą uczestnictwa w dalszych formach pomocy w ramach Projektu. Dla każdej Uczestniczki Projektu przewidziano 5 godzin doradztwa IPD.

 1. Indywidualnym poradnictwie zawodowym (doradztwo zawodowe), w wymiarze 5 godzin na osobę. Doradztwo będzie opierało się na:
  1. pomocy Uczestniczce Projektu w przezwyciężeniu indywidualnych problemów związanych z aktywizacją zawodową,
  2. wspieraniu motywacji, samooceny i przeciwstawienia się stereotypom społecznym;
  3. udzielaniu informacji o rynku pracy i zawodach, możliwościach kształcenia i szkoleniach,
  4. pomocy w wyborze zawodu z wykorzystaniem standaryzowanych metod ułatwiających zmianę kwalifikacji.
 1. Indywidualnym pośrednictwie pracy w zakresie:
  1. pozyskiwania ofert pracy oraz inicjowania i organizacji spotkań pracodawców z Uczestniczkami Projektu,
  2. analizy i monitoringu rynku pracy pod kątem możliwości inkluzji zawodowej Uczestniczek Projektu,
  3. pozyskiwanie ofert pracy adekwatnych do umiejętności i kwalifikacji Uczestniczek Projektu,
  4. przygotowanie Uczestniczek Projektu do rozmów rekrutacyjnych,
  5. wybór pracodawców do skierowania Uczestniczek Projektu na staże.

W ramach Projektu przeprowadzone zostaną dwa bloki szkoleniowe.

 1. W ramach I bloku zostaną przeprowadzone szkolenia z zakresu nabywania kompetencji społecznych (indywidualnych, interpersonalnych i psychospołecznych) i aktywnego poszukiwania pracy. Dla każdej Uczestniczki Projektu przewidziano 80 godzin szkolenia.
 2. W ramach II bloku zostaną przeprowadzone szkolenia zawodowe: „Fryzjerka”, „Kucharz”, „Kosmetyczka I i II stopnia” oraz „Księgowa”. Kwalifikacja Uczestniczki Projektu do udziału w poszczególnych szkoleniach odbędzie się na podstawie Indywidualnych Planów Działania. Liczba godzin szkolenia przewidziana dla każdej Uczestniczki Projektu wynosi 200 godzin (pn.-pt. po 8 godzin/dziennie).

Uczestniczki Projektu, które zakończą szkolenia zawodowe zostaną skierowane na 3-miesięczne staże zawodowe.

Główne wskaźniki projektowe:

 • 75 kobiet uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia w programie,
 • minimum 68 kobiet, które uzyskały wzrost kwalifikacji po opuszczeniu programu,
 • minimum 68 kobiet , które uzyskały certyfikat potwierdzający nabyte kwalifikacje zawodowe,
 • 75 kobiet, które zidentyfikowały potrzeby szkoleniowe i sporządziły Indywidualny Plan Działania,
 • 1 projekt ukierunkowany na rozwój zawodowy kobiet znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji na rynku pracy.

Wartość dofinansowania: 1 606 837,41 zł

Wartość całkowita projektu: 1 691 407,80 zł

Zasady udziału

ETAP 1 SPRAWDZENIE FORMALNYCH KRYTERIÓW UDZIAŁU

Uczestnikami Projektu “Azymut Praca” mogą być osoby spełniające następujące kryteria:

 • płeć – kobieta,
 • wiek – powyżej 30 roku życia (ukończone 30 lat),
 • miejsce zamieszkania – województwo dolnośląskie w powiatach: dzierżoniowskim, kłodzkim, wałbrzyskim ziemskim lub ząbkowickim,
 • status na rynku pracy – bez pracy;
 • inne –
  • brak statusu rolnika posiadającego gospodarstwo powyżej 2 ha przeliczeniowych, zaś w przypadku członków rodziny rolnika wsparcie projektowe może otrzymać jedynie osoba pozostająca faktycznie bez zatrudnienia pod warunkiem, że efektem realizacji działań będzie przejście osoby otrzymującej wsparcie z systemu KRUS do ZUS;
  • dla której wsparcie przewidziane w projekcie jest adekwatne do potrzeb, predyspozycji, zainteresowań i stanu zdrowia oraz która wykazuje predyspozycje do pracy na stanowiskach powiązanych ze szkoleniami realizowanymi w ramach Projektu oraz motywację do udziału i ukończenia Projektu oraz do podjęcia zatrudnienia.

Wśród Uczestniczek Projektu znajdzie się 75 kobiet w wieku powyżej 30 lat, w tym

 • 8 kobiet w wieku 50 lat i więcej,
 • 15 kobiet biernych zawodowo,
 • 60 kobiet bezrobotnych (w tym 15 kobiet długotrwale bezrobotnych),
 • 4 kobiety niepełnosprawne,
 • minimum 38 kobiet o braku/niskich kwalifikacjach,
 • minimum 40% Uczestniczek Projektu zamieszkujących tereny wiejskie.

ETAP 2 WYPEŁNIENIE FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO

Aby zgłosić uczestnictwo w projekcie należy zapoznać się z regulaminem rekrutacji i udziału w projekcie, wypełnić Formularz Zgłoszeniowy, oraz  Oświadczenie Uczestnika Projektu. Dokumenty należy wydrukować (są dostępne poniżej), wypełnić, podpisać i odesłać.

Dokumentacja rekrutacyjna powinna być wypełniona w następujący sposób:

 • w języku polskim,
 • czytelnie – np. drukowanymi literami lub pismem maszynowym,
 • kompletnie, wszystkie wymagane pola formularzy powinny być wypełnione, jeżeli pozycja jest pozycją wyboru, we właściwej kratce należy wstawić „x”,
 • podpisana przez osobę uprawnioną,
 • formularze dostarczone w formie scanu lub kserokopii powinny najpóźniej w dniu podpisania umowy zostać dostarczone w wersji oryginalnej.

Zgłoszenia można dokonać poprzez dostarczenie Dokumentacji Rekrutacyjnej do Biura Projektu (ul. Wrocławska 76, 58-306 Wałbrzych) w terminie do 31 maja 2017r.:

Drogą mailową na adres: azym1.rekrutacja@gmail.com

  1. Faxem na nr: 22 355 23 69,
  2. Za pośrednictwem kuriera,
  3. Pocztą tradycyjną lub osobiście.

Przesłane dokumenty kwalifikacyjne zostaną przeanalizowane przez Komisję Rekrutacyjną, która zweryfikuje poprawność nadesłanych zgłoszeń pod kątem kryteriów udziału w projekcie.

Dokumenty do pobrania:

Formularz Zgłoszeniowy

Oświadczenie Uczestnika Projektu

Regulamin Rekrutacji i Udziału w Projekcie

ETAP 3 PODPISANIE UMOWY CYWILNO-PRAWNEJ POMIĘDZY UCZESTNIKIEM PROJEKTU A ORGANIZATOREM

Umowy zostaną przekazane uczestniczkom, które zakwalifikowały się do udziału w projekcie w formie elektronicznej. Podpisanie umowy oraz przesłanie jej razem z wymaganymi załącznikami w wymaganym terminie na adres Biura Projektu lub na adres Projektodawcy, będzie warunkiem koniecznym rozpoczęcia udziału w Projekcie.

Harmonogram

 • 01.2017r. – 31.05.2017r. – przyjmowanie dokumentów zgłoszeniowych,
 • 02.2017r. – 30.06.2017r – doradztwo IPD,
 • 02.2017r. – 31.07.2017r. – indywidualne poradnictwo zawodowe (doradztwo zawodowe),
 • 02.2017r. – 31.03.2018r. – indywidualne pośrednictwo pracy,
 • 05.2017r. – 31.08.2017r. – szkolenia z zakresu nabywania kompetencji społecznych (indywidualnych, interpersonalnych i psychospołecznych) i aktywnego poszukiwania pracy,
 • 06.2017r. – 31.10.2017r. – szkolenia zawodowe,
 • 08.2017r. – 31.01.2018r. – staże zawodowe.

Szczegółowy harmonogram w trakcie przygotowania

Ramowy program szkolenia:

Szkolenie z zakresu nabywania kompetencji społecznych (indywidualnych, interpersonalnych i psychospołecznych) i aktywnego poszukiwania pracy

Zakres tematyczny szkolenia:

 1. autoprezentacja;
 2. praca zespołowa;
 3. asertywność;
 4. radzenie sobie ze stresem;
 5. zarządzanie czasem;
 6. prawo pracy;
 7. dokumenty aplikacyjne;
 8. źródła ofert pracy;
 9. techniki poszukiwania pracy;
 10. rozmowa kwalifikacyjna.

Szkolenie zawodowe „Fryzjerka”

Program szkolenia:

 1. struktura i właściwości włosa;
 2. profesjonalna obsługa klienta;
 3. pielęgnacja włosów;
 4. techniki strzyżenia;
 5. trwała zmiana formy;
 6. koloryzacja;
 7. techniki modelowania;
 8. koki i upięcia.

Szkolenie zawodowe „Kucharz”

Program szkolenia:

 1. racjonalne żywienie;
 2. składniki pokarmowe występujące w pożywieniu;
 3. podział produktów spożywczych i ich charakterystyka;
 4. zasady układania jadłospisów;
 5. zatrucia pokarmowe i ich profilaktyka;
 6. etapy procesu technologicznego;
 7. sporządzanie potraw z: warzyw, ziemniaków i grzybów / owoców / mleka i jego przetworów / jaj, wykorzystanie mąki do zagęszczania potraw, sporządzanie potraw: zup i sosów / ciast / z kasz / z mięsa zwierząt rzeźnych / z drobiu / dziczyzny / zakąsek zimnych i gorących / deserów;
 8. wyroby ciastkarskie;
 9. sporządzanie napojów zimnych i gorących;
 10. potrawy kuchni regionalnych i narodowych;
 11. podstawy żywienia dietetycznego.

Szkolenie zawodowe „Kosmetyczka I i II stopnia”

Program szkolenia:

 1. specyfika pracy;
 2. budowa i funkcje skóry;
 3. warunki przystąpienia do zabiegu kosmetycznego;
 4. demakijaż oczu, demakijaż twarzy, szyi i dekoltu;
 5. pielęgnacja okolic oczu;
 6. zabiegi pielęgnacyjne na dłonie i stopy;
 7. usuwanie zbędnego owłosienia ciepłym woskiem;
 8. schorzenia skóry;
 9. proces starzenia się skóry.

Szkolenie zawodowe „Księgowa”

Program szkolenia:

 1. rachunkowość;
 2. formy opodatkowania;
 3. dokumentacja księgowa;
 4. ewidencje księgowe;
 5. PIT;
 6. CIT;
 7. VAT;
 8. sprawozdanie finansowe;
 9. FK Symfonia/FK RAKS.

Każde ze szkoleń zawodowych zakończone zostanie egzaminem zewnętrznym, który zweryfikuje kwalifikacje zawodowe nabyte podczas szkolenia. Pozytywny wynik pozwoli uzyskać certyfikat potwierdzający nabycie kwalifikacji zawodowych.

Na zajęciach zostaną zastosowane wykładowo-warsztatowe metody szkoleniowe.

Każda z Uczestniczek I i II bloku szkoleń otrzyma stypendium szkoleniowe. Będzie ono wynosić w zależności od szkolenia:

 1. szkolenia z zakresu nabywania kompetencji kluczowych – psychospołecznych, indywidualnych i interpersonalnych oraz komputerowych – 683,13 zł;
 2. szkolenie „Fryzjerka” – 1307,78 zł;
 3. szkolenie „Kucharz” – 1307,78 zł;
 4. szkolenie „Kosmetyczka I i II stopnia” – 1307,78 zł;
 5. szkolenie „Księgowa” – 1307,78 zł.

Każda z Uczestniczek szkoleń może także ubiegać się o refundację kosztów dojazdu na i ze szkolenia.

Kontakt

BIURO PROJEKTU „Azymut Praca”

ul. Wrocławska 76

58-306 Wałbrzych

Faks: 22 355 23 69

Tel. 731 049 660

azym1.rekrutacja@gmail.com